Algemene voorwaarden voor mentoring

De praktijk is een onderdeel van het moederbedrijf Acacia Coach Academie BV.
In de praktijk werk ik met diverse abonnementen. Wanneer na het kennismakingsgesprek besloten wordt tot een samenwerking start het gekozen abonnement en accepteren beiden, mentor en coach de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren een termijn van 14 dagen bedenktijd nadat de samenwerking en het gekozen abonnement via de mail is bevestigd.

Afspraken rondom onze samenwerking

  • Wanneer een ingeplande afspraak niet door kan gaan meld je dit ruim (minimaal 4 werkdagen) voor de betreffende datum zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken. Bij ziekte is dit natuurlijk een uitzondering en volstaat een Whatsapp of sms berichtje op de dag zelf.
  • Wanneer de afspraak 'wegens ziekte' vaker dan 2 keer wordt uitgesteld of geannuleerd dan neem ik contact met je op en gaan we onderzoeken wat er wellicht nog meer speelt.
  • Kan een afspraak binnen een abonnement niet doorgaan door bijzondere omstandigheden in de betreffende periode dan kijken we of we de periode erop twee afspraken kunnen maken. Vanuit verbinding met elkaar kunnen we hierin onze weg zeker vinden. Dit geldt voor ons allebei. Ook ik kan in bijzondere omstandigheden terecht komen.

Facturatie van de abonnementen
Voorafgaand aan de periode van het abonnement op de eerste van de maand ontvang jij een factuur met het abonnement waar jij voor gekozen hebt. Deze factuur dient binnen de in de factuur genoemde termijn te worden voldaan. Mocht de betaling door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dien je voor de vervaldatum contact op te nemen. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is gedaan ontvang je eenmalig een herinnering via de mail. Is de betaling 14 dagen na de herinnering nog niet voldaan wordt € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer een werkgever de factuur betaalt, wordt de factuur naar jou verzonden. Jij bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk dat deze factuur bij de juiste personen terecht komt en betaald wordt. Eventuele correspondentie over de factuur en de betalingen gaan dan ook altijd via jou.

Opzeggen of wijzigen van jouw abonnement

  • Het abonnement is maandelijks opzegbaar van beide kanten. In overleg en met opgaaf van redenen.
  • Vanaf het stopzetten van het abonnement worden er geen facturen meer gestuurd vanaf de maand na het opzeggen van het abonnement.  De periode waarin het abonnement stopgezet wordt dient nog wel betaald te worden.
  • Wil je even op pauze dan kun je dit tijdig aangeven (minimaal 1 week voor ingang van een nieuwe periode) en zetten we het abonnement op pauze tot jij weer aangeeft verder te willen. Je ontvangt tijdens deze pauze geen factuur voor het abonnement.
  • Het door jou gekozen abonnement kun je maandelijks wijzigen in een ander abonnement wanneer dit beter voor jou past. Dus je kunt  switchen tussen de diverse abonnementen. Wel graag op tijd kenbaar maken via het wijzigingsformulier (ook onderaan deze pagina te vinden)
  • Het abonnement is maandelijks opzegbaar voor het einde van elke maand. Je ontvangt dan voor de maand erop geen factuur meer.

Klik HIER om jouw abonnement te wijzigen/ op te zeggen


Overmacht

Het kan voorkomen dat door overmacht een afspraak of mentorclass geen doorgang kan vinden. Ik zal op dat moment alles in het werk stellen om een passende oplossing te vinden voor alle partijen. Communicatie hierover zal via de mail met het bij mij bekende mailadres worden gevoerd.

Niveau van de mentormomenten en mentorclasses (educatie).
De trajecten zijn er specifiek op gericht coaches extra inzichten en instrumenten aan te reiken om de uitoefening van hun beroep te ondersteunen en/ of in een eigen praktijk vorm te geven. Ik sluit daarbij aan op jouw niveau en help je een stukje verder te groeien.

Locaties
De bijeenkomsten vinden plaats in mijn praktijk in Apeldoorn of online via ZOOM.

Tarieven
Klik HIER voor de actuele tarieven.

Eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte materiaal zijn en blijven bij Jeannette van Kuik en het moederbedrijf, de Acacia Coach Academie BV. Of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

Auteursrecht (copyright) ©
Het materiaal dat indien nodig ter ondersteuning wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of er uit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer ik hier persoonlijk toestemming voor heb verleend. 

Vertrouwelijkheid bij groepssessies
Ik wil je verzoeken om alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten, gastsprekers en mentor, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van iedereen die deelneemt volledig wordt gerespecteerd.

Met schriftelijke en mondelinge informatie die ik ontvang wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.

Verantwoordelijkheid
De sessies bevatten naast begeleiding, ondersteuning en onderbouwende theorie soms ook praktische werkvormen.
Wanneer jij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kunt of wilt doen ben jij daar nooit toe verplicht.
Jij maakt hierin een eigen volwassen keuze en bewaakt jouw eigen grenzen.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor kwetsuur als gevolg van het oefenen van de werkvormen.

Ontbinding van de overeenkomst
In het voorkomende geval dat jij tijdens een mentorclass of privésessie door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de begeleiding verstoort, kan ik besluiten de overeenkomst met jou eenzijdig te ontbinden. Jij krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Jij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijk jij onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. Dit wordt jou schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld in een aangetekend schrijven. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot de masterclasses worden ontzegd.
In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het abonnementsgeld van die maand.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de directie van Acacia Coach Academie BV.

Signaleren knelpunten door deelnemers van de mentorclasses
Deelnemers kunnen schriftelijk aan de directie van de Acacia Coach Academie BV kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen bij de mentorclasses voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door deelnemer pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de deelnemer direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.